Asiakasosallisuustilaisuus Viertolassa 14.11.2017 klo 17.30 alkaen

08.11.2017 klo 00:00

Tervetuloa asiakasosallisuustilaisuuteen, jonka aiheena on vammaispalvelu-lain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankinnan suunnittelu pääkaupunkiseudulla.

Tilaisuus pidetään tiistaina 14.11.2017 klo 17.30 alkaen Viertolan toimintakes-kuksessa

Tilaisuus on kaikille avoin.

Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää kaikille avoimen asiakasosalli-suustilaisuuden, jonka aiheena on vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankintaa. Tilaisuus järjestetään tiistaina 14.11.2017 klo 17.30 alkaen Viertolan toimintakeskuksessa (osoite: Timontie 4, 04200 Kerava). Tilai-suudessa on kahvitarjoilu.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia 1.7.2018 pääosin voimaan tulevan liikennepalvelulain myötä. Lainsäädännöllisten muutosten johdosta Keravan kaupunki ei voi jatkaa em. kuljetuksissa nykyisillä taksikortti-järjestelmillä, vaan kaupun-gin on selvitettävä vaihtoehtoisia palveluiden järjestämistapoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2017, että Keravan kaupunki osallistuu vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yh-teishankinnan valmisteluun yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan kuntien kanssa.

Valmistelu on lähtenyt ajatuksesta, että Helsingin kaupunki toimisi jatkossa järjestämis-vastuullisena toimijana. Matkapalveluiden järjestämistapaa suunnitellaan muutetta-vaksi siten, että Helsinki vastaisi matkapalveluiden järjestämisestä omien palveluidensa ohella myös tietyille muille Uudenmaan alueen kunnille. Asiakasvastuu säilyisi itsenäi-sesti kullakin kunnalla mutta Helsingin kaupunki toimisi järjestämisvastuullisena toimi-jana ja Helsingin Matkapalvelu tuottaisi tilausten vastaanottamisen, matkojen välityk-sen, liikennöinnin ohjauksen ja asiakaspalautteen vastaanottamisen palvelut. Helsingin kaupunki järjestää liikennöinnistä avoimen tarjouskilpailun, jota suunnitellaan yhteis-työssä mukana olevien kuntien kanssa.

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet kuulemaan asiasta ja kertomaan näkemyksiään kuljetuspalveluiden hankinnasta ja järjestämistavan muutoksesta. Tilaisuudessa luo-daan katsaus nykytilanteeseen ja muutoksen taustaan, esitellään järjestämistavan muu-tosta ja liikennöinnin hankintaa sekä matkapalvelutoimintaa. Tilaisuudessa ovat paikalla Keravan kaupungin edustajien lisäksi myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sekä matkapalvelukeskuksen edustajat.

Tervetuloa tilaisuuteen!

Keravan kaupunki
Päivitetty 08.11.2017 klo 11:46
Päivitetty 08.11.2017 klo 11:46